صامتان نابینایان معلولین ناشنوایان
Menu
 

مهندس عبدالرضا گلپایگانی

دبیر ستاد مناسب سازی فضاهای شهری
برای معلولین جسمی و حرکتی

جانبازان ومعلولین

کشور باید بر همت و تلاش خود در عرصه های مختلف بیافزایند ومیدان های ناگشوده را تصرف کنند واین درس را برای ملت خود و تاریخ ایران اسلامی استمرار بخشند .

مقام معظم رهبری