صامتان نابینایان معلولین ناشنوایان
Menu
 

 خیابان کریم خان زند

خیابان ایرانشهر

نبش خیابان  دهقانی

ساختمان شماره دو شهرداری تهران ، معاونت شهرسازی و معماری

طبقه پنجم

ستاد مناسب سازی فضا های شهری برای معلولین جسمی ، حرکتی و حسی

 

کد پستی :1583617914