صامتان نابینایان معلولین ناشنوایان
Menu
 

شرح وظایف کار گروه اجتماعی

 

کارگروه اجتماعی


  • هدف از تشکیل این کارگروه برقراری ارتباط مناسب میان سازمان شهرداری و ستاد مناسب سازی شهرداری تهران با نهادهای جامعه محور، محله محور و نهادهای مردم محور داخل محلات شهر تهران است. با برقراری این ارتباط می توان مناسب سازی را به داخل محلات برد. خانه های سلامت، شورایاری ها و خانه های فرهنگ محله و مساجد و پایگاه های بسیج می توانند در ایجاد، بسط و گسترش و حتی اجرای پروژه ها و نظارت بر اجرا شهرداری تهران را یاری دهند. این کارگروه باید با برنامه ریزی مستمر و تشکیل جلسات با نهادهای بالا اقدام به برنامه ریزی اجتماعی در حوزۀ مناسب سازی شهری نماید. برنامه ریزی جهت بسط و گسترش فرهنگ مناسب سازی در ابعاد محله ای.
  • شرح وظایف کارگروه:
  • تشکیل جلسات با ذی نفعان و ذی نفوذان در محلات جهت اخذ نظرات آنها در زمینه مناسب سازی فضای شهری
  • ارائه برنامه های محله محور در زمینه مناسب سازی با همکاری شورایاری های محلات جهت رفع مشکلات معلولان و کم توانان در سطح محلات
  • شناسایی معلولین و کم توانان در محلات و امکان برقراری ارتباط با آنها جهت بحث و بررسی مشکلات آنها در زمینه زیست در فضای شهری.
  • تشکیل جلسات مداوم و مستمر در محلات به منظور آموزش قوانین و قواعد مناسب سازی برای زیست طبیعی جهت ناتوانان و کم توانان در سطح محلات شهر تهران.
  • جذب گروه های فعال در سطح محلات جهت تعامل در هر چه اجرایی نمودن طرح های مناسب سازی در سطح محلات
  • تعامل ستاد مناسب سازی و کارگروه  اجتماعی با معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران و اداره کل سلامت این معاونت جهت شرکت در جلسات کارگروه و ارائه نقطه نظرات و بحث و بررسی بر روی طرح های مناسب سازی از ابعاد اجتماعی و محله محوری در سطح شهر تهران
  • بهره گیری از تجربیات کارگروه های معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران جهت برقراری ارتباط و تعامل مناسب در سطوح مدیریتی و اجرایی