صامتان نابینایان معلولین ناشنوایان
Menu
 

فهرست اعضاء کار گروه اجتماعی

 

کار گروه اجتماعی

جناب آقای مهندس فخر‌آبادی

معاونت معماری مدیر کل معماری و ساختمان معاونت

سرکار خانم مهندس کریمی

مسئول پروژه مناسب سازی از اداره کل معماری و ساختمان

سرکار خانم مهندس علوی

کارشناس اداره کل معماری و ساختمان

سرکار خانم دکتر خلوق

مدیر عامل محترم موسسه توان گستران برنا

سرکار خانم دکتر رخشانی

مدیر کل محترم آموزش سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

جناب آقای مهندس برجیان

مدیر عامل محترم انجمن علمی آفرینش‌های هنری

جناب آقای دکتر معینی

نماینده محترم انجمن باور

جناب آقای دکتر نصر

سرپرست محترم دفتر توانمند سازی معلولین

جناب آقای امیری

نماینده اداره کل سلامت

جناب آقای دکتر شاهرخ نیا

استاد

جناب آقای کاری

مدیر عامل محترم انجمن ندای معلولین

جناب آقای مهندس قدیمی

نماینده محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران

جناب آقای مهندس محمد‌نبی

 مدیر طرح مناسب سازی و مدیر عامل مهندسان مشاور مهراز نقش

جناب آقای مهندس پرپائی

مدیر پروژه مناسب سازی مهندسان مشاور مهراز نقش