صامتان نابینایان معلولین ناشنوایان
Menu
 

شرح وظایف کار گروه شهر سازی

 

کارگروه شهرسازی

  • انجام، پیگیری، اعلام نظرات و تأیید دستورالعمل‌های مناسب سازی که توسط مشاور مادر مناسب سازی ارائه می‌شود.
  • بحث و بررسی در مورد نمونه‌های مشابه مناسب و بومی‌سازی آن و ارائه اسناد آن به ستاد مناسب سازی جهت تصویب.
  • بحث و بررسی و ارائه نقطه نظرات صاحب‌نظران در حیطه شهرسازی برای مناسب سازی فضای شهری و معماری جهت استفاده معلولین، سالخوردگان و کودکان از ابعاد گوناگون زندگی شهری.
  • نقد و بحث و بررسی در مورد نمونه‌های مشابه اجرا شده در مناطق مختلف شهر تهران
  • بررسی و تأیید چک لیست‌های ممیزی و اجرایی مربوط به بخش‌های دیگر قرارداد مناسب سازی
  • تهیه و تنظیم و تأیید شرح خدمات مناسب‌سازی مربوط به مناطق مختلف با توجه به دستورالعمل ستاد مناسب سازی. (پایلوت‌ها)