صامتان نابینایان معلولین ناشنوایان
Menu
 

فهرست اعضاء کار گروه شهرسازی

 

کار گروه شهرسازی

جناب آقای مهندس فخر‌آبادی

معاونت معماری مدیر کل معماری و ساختمان معاونت

سرکار خانم مهندس کریمی

مسئول پروژه مناسب سازی از اداره کل معماری و ساختمان

سرکار خانم مهندس علوی

کارشناس اداره کل معماری و ساختمان

سرکار خانم مهندس نوذری

نماینده محترم مرکز تحقیقات و مسکن

سردار حیدر بنایی

نماینده محترم امور ایثارگران ریاست جمهوری

سرکار خانم دکتر خلوق

مدیر عامل محترم موسسه توان گستران برنا

جناب آقای مهندس عطایی

نماینده محترم معاونت حمل و نقل و ترافیک

جناب آقای مهندس برجیان

مدیر عامل محترم انجمن علمی آفرینش‌های هنری

جناب آقای مهندس نادری

نماینده محترم اداره کل شهرسازی و طرح‌های شهری

سرکار خانم مهندس قربانی‌نیا

نماینده محترم اداره کل تدوین ضوابط، مقررات و صدور پروانه

جناب آقای مهندس بی‌همتا

نماینده محترم حراست حوزه معاونت شهرسازی و معماری

جناب آقای مهندس اسفندیاری

نماینده محترم اداره کل برنامه ریزی و هماهنگی شهرسازی مناطق

جناب آقای کاری

 مدیر عامل محترم انجمن ندای معلولین

جناب آقای مهندس محمد‌نبی

مدیر طرح مناسب سازی و مدیر عامل مهندسان مشاور مهراز نقش

جناب آقای مهندس پرپائی

مدیر پروژه مناسب سازی مهندسان مشاور مهراز نقش