صامتان نابینایان معلولین ناشنوایان
Menu
 

 

کارگروه فنی و عمرانی

هدف از تشکیل این کارگروه اجرایی نمودن مباحث مختلف مناسب سازی در فضای شهری و فضای معماری با ضوابط ملاک عمل موجود در ساختار فنی شهر تهران است. این کارگوه می کوشد تا با برقراری ارتباط مناسب با دستگاه های اجرایی شهرداری تهران در مناطق 22 گانه شهر تهران که همان معاونت های فنی و عمرانی مناطق هستند مباحث اجرایی و نظارت بر اجرا را پیگیری نماید.

شرح وظایف کارگروه:

برقراری ارتباط مستمر با نهاد های اجرایی شهرداری های مناطق 22 گانه و پیگیری پروژه های مختلف شهری این نهاد ها

نظارت عالیه بر پروژه های در حال اجرای معاونت های فنی و عمرانی مناطق 22 گانه شهر تهران و ارائه گزارش های مستمر به کارگروه

بررسی و اعلام نظر در مورد جزئیات اجرایی پیشنهادی مشاورین در محدوده پروژه های اجرایی